Kasutustingimused

1. Üldsätted

Käesolevad kasutustingimused (edaspidi: Tingimused) sätestavad DeltaBid poolt koostatud andmebaasi (edaspidi: Andmebaas avaldatud veebilehel www.deltabid.com) kasutamise tingimused.

2. Kasutaja registreerimine

Andmebaasi kasutamiseks peab kasutaja looma omale konto, milles tuleb märkida kasutaja andmed ja ettevõtte andmed. Kui kasutaja on esitanud valeandmeid, on DeltaBid-il õigus kasutaja juurdepääsuõigused ilma etteteatamiseta sulgeda.

3. Kasutaja õigused ja kohustused

Kasutajal on õigus Andmebaasi kasutada ööpäeva ringselt v.a. hoolduseks ettenähtud aegadel.
Kasutaja peab hoidma Andmebaasile juurdepääsuks vajaliku kasutajanime ja parooli saladuses ning tegema kõik mõistlikult võimaliku, et vältida nende sattumist kolmandate isikute valdusesse.
Kasutajal ei ole lubatud kasutada Andmebaasi süsteemi, struktuuri või muid andmebaasile omaseid struktuurielemente viisil, mis erineb tavapärasest kasutamisest või mis võib Andmebaasi kahjustada või põhjustada tõrkeid selle töös. Kasutajal on keelatud teha Andmebaasist koopiad, seda vahendada, edasi anda, laenutada, rentida või muul viisil levitada (eelkõige ärilisel eesmärgil), muuta või töödelda või muul sätestamata viisil kasutada. Käesolevas punktis nimetatud nõuete rikkumise korral on DeltaBid-il õigus esitada kasutajale kahjunõue ja kasutaja juurdepääsuõigused ilma etteteatamiseta sulgeda.

4. DeltaBid õigused ja kohustused

DeltaBid tagab Andmebaasi kättesaadavuse ööpäevaringselt, välja arvatud hoolduseks ette nähtud aegadel. DeltaBid teeb kõik endast oleneva, et Andmebaasis sisalduvate andmete uuendamine toimuks põhjendamatu viivituseta.
DeltaBid hoiab talle kasutajate registreerimisel teatavaks saanud isikuandmed saladuses, välja arvatud, kui DeltaBid on seadusest tulenevalt kohustatud andmeid avaldama (nt politseile, kohtule). DeltaBid-il on õigus viidata oma referentsides ja Andmebaasis kasutaja ettevõttele, kui Andmebaasi kasutajale.

5. Keelatud kaubad ja teenused

Andmebaasis on keelatud kaubelda (esitada ostu- või müügipakkumist, edaspidi: Pakkumine) varastatud kauba, piraatkauba, pornograafiliste esemete, relvade ja laskemoona, lõhkeainete, narkootiliste- ja psühhotroopsete ainete ja muu tsiviilkäibes mitteoleva, illegaalse või keelatud kauba või teenusega. Selline Pakkumine kõrvaldatakse andmebaasist ning Pakkumise teinud kasutaja andmed edastatakse politseile ja kasutaja juurdepääsuõigused suletakse.

6. Lubamatud pakkumised

DeltaBid-il on õigus kõrvaldada Andmebaasist kõik Pakkumised, mis on tehtud tavapäraseid kauplemise reegleid eirates või mis on tehtud Pakkumise tegelikku sisu või tagajärgi varjates või kavatsuseta olla Pakkumisega seotud (võltspakkumine) või mille tegemisel ei ole kasutaja toiminud heas usus. Sellise Pakkumise teinud kasutaja andmed edastatakse politseile ja kasutaja juurdepääsuõigused suletakse.

7. Pakkumiste siduvus

Müüja loetakse oma Pakkumisega seotuks arvates Pakkumise Andmebaasis avaldamisest, välja arvatud, kui müüja on Pakkumises otse väljendanud, et ta ei loe end Pakkumisega seotuks. Sellist Pakkumist loetakse ettepanekuks esitada pakkumine.
Ostjal on õigus vabalt valida Müüjat ning pakutavat kaupa ja teenust. Ostja võib tehtud päringu igal ajal tühistada ja pidada müüjatega läbirääkimisi. Ostja ei ole kohustatud otsustama kõige madalama hinnaga Pakkumise kasuks, välja arvatud, kui see on tema Pakkumises otse selliselt väljendatud.

8. Vastutus

Kasutaja arvestab, et DeltaBid tegutseb üksnes Andmebaasi haldajana ning ei kontrolli temale esitatud ja/või kasutajate poolt Andmebaasi sisestatud andmete õigsust. DeltaBid ei taga Andmebaasis sisalduvate andmete kõikehõlmavust, igakülgsust, õigsust ja ajakohasust ega vastuta kuidagi andmete kasutamisest tekkivate võimalike tagajärgede eest. Kasutaja kasutab Andmebaasis sisalduvaid andmeid ja tugineb neile oma riisikol. DeltaBid ei vahenda Andmebaasi kasutajatele lepingu sõlmimist ega tegutse maakleri, agendi või muu esindajana ning DeltaBid ei vastuta kasutajate poolt sõlmitud lepingute täitmise eest. Kasutajad sõlmivad lepingud oma nimel ja riisikol. Lepingu rikkumise korral on kahjustatud poolel õigus kasutada rikkunud poole vastu õiguskaitsevaheneid seaduses sätestatud tingimustel ja korras.
DeltaBid ei vastuta häirete eest Andmebaasi töös ja andmete mahakustutamise või muutmise eest, kui seda ei ole põhjustanud DeltaBid.
Kõikide kasutaja kasutajanime ja salasõna kasutades teostatud toimingute ja tehingute ning nendest tulenevate tagajärgede eest vastutab kasutaja.
Kui kasutaja rikub käesolevaid Tingimusi, on DeltaBid-il õigus kasutaja juurdepääsuõigused ilma etteteatamiseta sulgeda.

9. Autoriõigused

Andmebaas on kaitstud autoriõigusega. Andmebaasi võib kasutada üksnes DeltaBid nõusolekul sätestatud mahus ja tingimustel. Andmebaasi kasutamine ilma DeltaBid nõusolekuta toob kaasa tsiviil- ja kriminaalvastutuse.

10. Tingimuste muutmine

DeltaBid-il on õigus Tingimusi ühepoolselt muuta, teatades sellest kasutajale elektronposti teel.